Малко добро

благотворителна кампания - общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „Малко добро “

 

1. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите правила:

1.1. Кампанията „ Малко добро” е инициатива за набиране на еднократни дарения чрез СМС в подкрепа на дейността на „Хаарп ООД“ за развитие на талантите, извънкласните занимания и професионалното ориентиране на децата и младежите, за които организацията се грижи.

1.2. Организатор на Кампанията е „Хаарп ООД“, регистрирано в Софийски градски съд като българско юридическо лице.

1.3. Дарител е физическо или юридическо лице, което извършва еднократни дарения през периода на Кампанията в подкрепа на дейността на „Хаарп ООД“, съгласно настоящите Общи условия.

1.4. Участващи партньори са всички физически и/или юридически лица, които по силата на договорни отношения със „Хаарп ООД“ участват в/подпомагат провеждането на Кампанията и/или в популяризирането на Кампанията и/или подпомагат по друг начин дейността на „Хаарп ООД“.

1.5. Кампанията си поставя за цел да събере дарение на с неопределна стойност, което след края на кампанията ще бъде преведено по банков път към фондация „Дечица“.

1.6 Дарената към фондация „Дечица“ сума ще бъде генерираната нетна печалба само от продажбите на 6 конкретни продукта, които се намират на кампанийната страница https://mazno.bg/malkodobro. Печалбата се определя след приспадане на всички разходи, такси и данъци по обслужването на поръчката на дадена картичка, от прихода от съответната поръчка.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе на територията на Република България в периода от 09.09.2020 г. до 22.09.2020 г.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
3.1. Всяко лице, което има правото да участва в Кампанията, съгласно настоящите Общи условия, може да участва в Кампанията по следния начин:

3.2. Като поръча и плати наложен платеж за някоя от картичките от кампанийната страница https://mazno.bg/malkodobro

4. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, породени във връзка с настоящата Кампания или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Организатора и Дарителите, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

5. ДРУГИ
5.1. Участвайки в тази Кампания, Дарителят приема да се ангажира с настоящите Общи условия и да спазва техните условия и разпоредби. С участието си в Кампанията, Дарителят декларира, че има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

5.2. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на продължителността на кампанията на сайта: https://mazno.bg. Настоящите условия могат да бъдат публикувани и в интернет страниците на Участващите партньори. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на интернет адрес: https://mazno.bg. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на Кампанията, Организаторът има правото да прекрати Кампанията по всяко време преди изтичането на горния срок като оповести това на https://mazno.bg. В този случай Организаторът не носи отговорност пред Дарителите за нанесени щети, не дължи компенсация и не се допуска връщане на направените дарения.